ver1-1

Σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης

Οι οικονομικές κρίσεις φέρουν αναπόφευκτα αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές ως προς την αναδιάρθρωση, αναχρηματοδότηση, ή ακόμα και την πώληση μονάδων τους με σκοπό την επιστροφή στην κερδοφορία και την κανονικότητα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την χάραξη πορείας προς την ορθή κατεύθυνση μέσα από αντικειμενική αξιολόγηση των ουσιαστικών προκλήσεων της αγοράς, τον καθορισμό εναλλακτικών λύσεων, την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και την υλοποίηση χειρισμών που θα εγγυώνται την βιωσιμότητα της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμη βάση. Η PROES αναπτύσσει και εκτελεί υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού για να βοηθήσει τον επιχειρηματία και τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους στόχους τους.

Βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών

Η μείωση τους κόστους, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, η ενσωμάτωση των επιχειρησιακών γραμμών ή τμημάτων παραγωγής, οδηγούν στην βελτίωση της επιχειρηματικής διαδικασίας.

Η μεθοδολογική διαδικασία της PROES έγκειται στην ανάδειξη ευκαιριών αγοράς καθώς και προσδιορισμό επιλογών σε συνεργασία με τον πελάτη, διασφαλίζοντας την επιχειρηματική βελτίωση.

ver2
ver3

Διαμεσολάβηση

Η λειτουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει επαφές και διαπραγματεύσεις με τρίτους, σε θέματα που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές, εξαγορές και συγχωνεύσεις και επενδυτική δραστηριότητα μεταξύ άλλων.

Η PROES διαθέτει την εμπειρία που της επιτρέπει να αναλαμβάνει αποτελεσματικά διαμεσολαβητικό ρόλο σε επαφές τέτοιου είδους, με σκοπό την διευθέτηση υποθέσεων σε γρήγορο χρόνο, την επίλυση διαφορών και την διαπραγμάτευση όρων προς το συμφέρον των πελατών της.

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η ταύτιση της στρατηγικής των εφοδιαστικών αλυσίδων με εκείνες των επιχειρήσεων και οργανισμών οδηγεί αναπόφευκτα στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Η καλά διαχειριζόμενη και αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού την κάνει αποτελεσματικότερη στην πώληση των υπηρεσιών της. Πολλοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις ψάχνουν επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας για να βελτιώσουν τον ανεφοδιασμό τους και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

Η PROES έχει τους πόρους, τον χρόνο και την τεχνογνωσία για να βοηθήσει τους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα οφέλη μιας σημαντικής αλυσίδας εφοδιασμού. Η καταγραφή, η ανάλυση, η εκτέλεση, η αξιολόγηση είναι τα εργαλεία μας για τις αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ver4
ver5

Βιωσιμότητα & διαχείριση

Υπάρχουν γεγονότα που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, η πρόσβαση σε ανεξάρτητες και αντικειμενικές συμβουλές είναι σημαντική όσο και ο χρόνος αντίδρασης σε περιόδους κρίσης.

Η PROES λόγω της τεχνογνωσίας και τους πόρους που διαθέτει κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε η ηγεσία της εταιρείας να διατηρήσει την εστίασή της στην συνολική προσπάθεια της δραστηριότητας της.

Διαχείριση έργου

Πολλές εταιρείες κάνουν λάθος και αναθέτουν την διαχείριση έργων ή και της ίδιας της εταιρείας σε εσωτερικούς διαχειριστές.

Όμως από τη στιγμή που τα βασικά της στελέχη λόγω φόρτου εργασίας λειτουργούν στο maximum των δυνατοτήτων, οδηγεί αναπόφευκτα σε ελλιπή ολοκλήρωση έργου ή έργων αφαιρώντας την πλήρη ή μερική υπεραξία της εταιρείας.

Στόχος της PROES είναι να διασφαλίσει την πλήρη διαχειριστική επάρκεια του έργου ή των έργων που αναλαμβάνει.

ver6
ver7-3

Διαχείριση αλλαγών

Με την πάροδο του χρόνου οι εταιρείες γίνονται πολυπλοκότερες, μεγαλώνουν, αλλάζουν.

Η αύξηση δαπανών είναι σημαντικός παράγοντας για να οδηγηθεί μια εταιρεία ή ένας οργανισμός σε αλλαγές.

Η στρατηγική προσέγγιση των αλλαγών συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Η PROES διασφαλίζει την μετάβαση της εταιρείας στην αλλαγή χωρίς αναστάτωση στο εσωτερικό της και χάσιμο πελατών.

Μελέτες & διαχείριση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ έργων

Το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μείωση του κόστους, η ορθολογική χρήση, η βιοκλιματική αναβάθμιση των αστικών χώρων αποτελούν μονόδρομο.

Οι στοχευμένες συνέργειες της PROES και με ερευνητικά εργαστήρια, διασφαλίζουν στον πελάτη την αποδοτικότερη επενδυτική επιλογή.

ver8
ver9-4

Εκπαίδευση

Η ταχύτητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της γνώσης, σηματοδοτούν την βιωσιμότητα του επιχειρείν.

Οι άνθρωποι της PROES, τα επαγγελματικά συστήματα εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί, εστιάζουν τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και ταυτόχρονα απελευθερώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στελεχών του.